Чому сьогодні медіація настільки важлива в ІТ-індустрії?

В бізнес середовищі все більше популярності набуває ІТ-індустрія. На сьогодні в українській економіці її частка становить близько 4% ВВП та 150 тисяч працівників, які формують середній клас.

Для успішної реалізації проектів, а також підтримки й подальшого розвитку діяльності IT – компанії, важливими є не тільки створення новітніх, якісних та конкурентоспроможних технологічних продуктів, але й ефективна організація міжособистісних відносин.

Слід звернути увагу на те, що інтелектуальні продукти в сфері ІТ займають особливе місце серед інших об’єктів інтелектуальної власності.

Одне із досліджень Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ),присвячене штучному інтелекту, документально підтвердило різке збільшення кількості винаходів на основі штучного інтелекту. Таке зростання пояснюється тим, що за останні роки штучний інтелект перетворився з теоретичної концепції в реальний продукт, який завойовує світовий ринок (більш ніж 340 тис. патентних заявок, пов’язаних з даною технологією (більшість з яких опубліковані після 2013).

Характерними ознаками об’єктів охорони прав інтелектуальної власності в ІТ-індустрії є специфічність та багатофункціональність. Можливо саме тому, із розвитком ринку ІТ відбувається загострення конкуренції між компаніями, що в свою чергу значно збільшило й кількість конфліктів таких як порушення прав інтелектуальної власності.

Діалог, комунікація, якісна побудова відносин всередині організації (колеги, партнери, керівники підрозділів, дирекція) та ззовні (контрагенти, клієнтами, партнерами тощо) – сьогодні можна сказати що це є основою в розвитку ІТ-індустрії, але ж не слід забувати про не менш важливим для ІТ-компанії, яка претендує на успіх – це вміння швидкого та ефективного вирішення конфліктів чи спорів.

Конфлікт або ж спір – слід розглядати як явище, яке виникає у результаті зіткнення протилежних дій, поглядів, інтересів, прагнень, планів різних людей або мотивів і потреб однієї людини. В галузі ІТ це переважно спірні питання щодо прав інтелектуальної власності ІТ-компаній стосовно торговельних марок, винаходів і корисних моделей.

З найбільш поширених категорій спорів в галузі ІТ слід виділити спори щодо прав інтелектуальної власності, а саме: визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг; визнання недійсними патентів на винаходи; визнання недійсними патентів на корисні моделі; припинення порушення прав на вказані об’єкти (заборона ввозити, виготовляти, зберігати, розповсюджувати тощо); визнання недійсними охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності та припинення порушення прав; або ж декілька пов’язаних вимог.

Вирішення вищезазначених конфліктів в судовому процесі може затягнутись на довгий час, а також бути неефективним чи малоефективним.

У всьому світі існують різноманітні інструменти, які допомагають врегульовувати спори та конфлікти – механізми АВС (АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ). АВС поділяються на дві групи:

1 група – це Примусовий механізм (захист права), який здійснюється через Арбітраж та/або Судовий процес. Даний механізм не є конфіденційним.

2 група – це Непримусовий механізм (захист інтересів), який здійснюється через Переговори та Медіацію. Одною з переваг даного механізму є конфіденційність. Саме медіація (англ. mediation – посередництво) і є одним з найпопулярніших механізмів (інструментів) для врегулювання конфлікту та/або спору.

Медіація – це вид переговорів за допомогою одного або кількох нейтральних посередників (медіаторів) з метою прийняття сторонами взаємно-прийнятного рішення. Варто зауважити, що зазвичай медіація визначається як альтернативний судовому спосіб вирішення конфліктів. Проте, медіація може також застосовуватись і у безконфліктних відносинах, зокрема, при укладенні угод та прийнятті рішень.

Важливою особливістю медіації є те, що вона ґрунтується на стратегії ведення переговорів та управління конфліктами на основі інтересів та є реалізацією партнерського підходу. Ця стратегія передбачає взаємне прагнення сторін до позитивного взаємодії в рамках моделі “win – win”.

Світова ІТ-індустрія використовує медіацію в процесах як для швидкого так і для ефективного вирішення конфліктів.

Як і в бізнесі в цілому, так і в напрямку ІТ, медіацію слід поділяти на два основні напрямки, в кожному з яких основою є дотримання правила Конфіденційності:

а) Комерційна медіація – процес вирішення спорів у сфері господарських правовідносин, корпоративного управління та інші, між сторонами, які не підпорядковані одна одній (контрагенти, клієнтами).

б) Медіація в організації – процес вирішення конфліктів, в якому сторони – представники однієї організації (підлеглі, колеги, партнери, керівники підрозділів, дирекція).

Додатково медіацію в ІТ середовищі можна поділити на:

– «медіацію спору» – застосовується у тих випадках, коли конфлікт уже виник;

– «медіацію угоди» – застосовується, на етапі, коли конфлікту не існує, з метою уникнення його виникнення в майбутньому. Даний вид Медіації ефективно застосовують під час СТАРТАПІВ.

Завдяки включенню положень про медіацію до тексту договорів (контрактів), механізм врегулювання спорів вмикається на початку відносин між сторонами, а не тоді, коли конфлікт уже виник.  Кваліфіковані медіатори можуть допомогти сторонам укласти договори таким чином, щоб уникнути конфліктів у майбутньому.

Слід пам’ятати, що основними завданням медіатора є: налагодження процесу спілкування між сторонами; допомогти сторонам глибше зрозуміти їх позиції та віднайти інтереси; стежити за дотриманням процедури ведення переговорів; стимулювати кожну сторону до продукування власних пропозицій у напрямку конструктивного прийняття рішення; уточнювати та контролювати готовність сторін виконувати запропоновані дії.

Для “досягнення згоди” під час медіації учасники спільно аналізують проблему і спільно шукають варіанти її вирішення, демонструючи іншій стороні, що є її партнером, а не суперником. Головна увага концентрується на пошуку спільних інтересів, пояснення власного бачення та важливості цього бачення опонентові. В процесі учасники орієнтовані на пошук взаємовигідних варіантів вирішення проблеми, що в свою чергу вимагає не звужувати розрив між позиціями в пошуках єдиного правильного рішення, а збільшувати кількість їх можливих варіантів.

Чому ж сьогодні медіація настільки важлива в ІТ-індустрії?

Застосування медіації має чимало переваг. До основних відносяться швидкість процедури та реальна можливість отримати результат. Дані переваги корисні як для внутрішніх відносин в компанії, так і для вирішення конфліктів з контрагентами.

Важливою перевагою є конфіденційність, адже медіатор не має права розголошувати інформацію, що відноситься до процесу медіації й стала йому відомою під час її проведення, без згоди сторін.

На відміну від судового процесу, до переваг медіації також відносяться гнучкість та неформальність процедури, які дають сторонам можливість реально впливати на результат, а також самостійно приймати рішення відповідно до своїх інтересів, а не бути пасивними учасниками процесу під час якого рішення приймаються за них.

Отже, використання медіаційних принципів при вирішенні конфліктів в ІТ-індустрії дозволяє зберегти міцні партнерські стосунки між сторонами що конфліктують, зберегти здорову атмосферу в колективі та підвищити ефективність та результативність роботи цілої компанії.

Засновник «MEDIATION GROUP»; сертифікований бізнес-медіатор за програмою IHK Akademie, Munchen und Oberbayern; член Національної асоціації медіаторів України та Асоціації правників України; бізнес-медіатор Центру медіації Київської ТПП; спеціаліст НОІВ, юрист-практик з 2005 року –

Вадим ЛАВРЕНЮК